30 มีนาคม 2565 เปิดรายชื่อ 12 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-912957

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พื้นที่เสี่ยงการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 12 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว นครราชสีมา ลพบุรี เพชรบุรี และราชบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทำให้สารเคมีอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหากลิ่น การปนเปื้อนของดิน แหล่งน้ำผิวดิน ระบบน้ำใต้ดิน ระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดยาวนานและมีค่าใช้จ่ายในการจัดการบำบัดและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก จากสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียที่เป็นอันตราย ซึ่งรวบรวมไว้ในรอบ 10 ปี (2555 – 2564) พบมากถึง 79 ครั้ง สูงสุดอยู่ที่ภาคตะวันออก 45 ครั้ง ภาคกลาง 21 ครั้ง และภาคตะวันตก 8 ครั้ง

ทั้งนี้ คพ. ได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัดดังกล่าว พร้อมจัดทำทำเนียบเครือข่าย ช่องทางการติดต่อ คู่มือการทำงาน และจะอบรมเพิ่มและทบทวนสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายเป็นระยะ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ กรณีเกิดเหตุการณ์สถานการณ์มลพิษต้องหยุดยั้งมลพิษให้รวดเร็ว สืบสวนหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยา มีการเรียกร้องค่าเสียหาย จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งกากของเสียกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลติดตามผู้กระทำความผิด และ คพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีอำนาจและกฎหมายรองรับ และได้เน้นย้ำขอให้เครือข่ายอาสาสมัครฯ ร่วมเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย แต่ต้องดูแลความปลอดภัยของตนเองด้วยในขณะปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภาคประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายได้แก่ ขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตรวจสอบ เร่งสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จัดการกับกากของเสียและฟื้นฟูให้รวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม มีบทลงโทษทางสังคมกับผู้กระทำความผิด มีระบบข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของสารเคมีและกากของเสียจากโรงงาน ผลักดันการจัดตั้งกองทุนการจัดการกากของเสียอันตรายและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน การออกกฎระเบียบกำหนดพื้นที่เฉพาะ (zoning) สำหรับโรงงานประเภท 101 105 และ 106 ให้มีการจัดการกากของเสียภายในจังหวัดและห้ามขนย้ายข้ามจังหวัด เร่งรัดออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดการกากของเสียอันตรายจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ซึ่งทางกรมจะนำข้อเสนอไปขับเคลื่อนและปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครอย่างใกล้ชิด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content