30 มีนาคม 2563 “โดรน” ลุยสำรวจอ่างเพิ่มเก็บกักแก้แล้ง

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/agricultural/425183?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=agricultural

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากนายจรินทร์  คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่แจ้งว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจระดับภูมิประเทศ (contour) ของอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น และอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ ในพื้นที่ ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ดโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนเข้ามาใช้ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อดำเนินการวางแผนเข้าปรับปรุง และพัฒนาอ่างเก็บน้ำดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกตะกอนดินภายในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ำ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 บอกว่า เบื้องต้นจากปัญหาภัยแล้งทางสำนักงานชลประทานในพื้นที่ได้เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ จ. นครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินการสูบน้ำจากสระหนองตะไก้ ต. กุดพิมานไปเติมยังสระน้ำวัดบ้านไร่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านไร่ หมู่ 8 บ้านใหม่แสนสุข หมู่ 9 บ้านดอนใหญ่ และหมู่ 10 บ้านดอนน้อย ต. กุดพิมาน อ. ด่านขุนทดนอกจากนี้ ยังดำเนินงานสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ต. หลุ่งประดู่ อ. ห้วยแถลงไปเติมน้ำให้แก่สระน้ำหนองขามป้อม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ 8 ต. หนองระเวียง อ. พิมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยจะดำเนินการไปจนถึงต้นฤดูฝน หรือจนกว่าจะมีฝนตกชุกสม่ำเสมอ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด  

กรมชลประทานเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่กระจายอยู่ตามโครงการชลประทานทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งได้ตลอดเวลา แม้ว่าในช่วงสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน จนกว่าจะเช้าสู่ฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกระดับจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ด้วย