30 มิถุนายน 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่คลองสำโรง ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220629182002647

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คลองสำโรง จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความทรุดโทรมของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยปัญหามีหลากหลายประการ เช่น ปัญหาทะเลสาบสงขลาตื้นเขิน การจัดการน้ำเสียในทะเลสาบสงขลา การขาดแคลนน้ำและการรุกตัวของน้ำเค็ม ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อร่วมกันหาทางออก และบริหารจัดการแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นายสมศักดิ์กล่าวถึงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการที่ยังปล่อยน้ำเสีย จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยริมคลอง และมอบถังดักไขมันให้ผู้ผ่านการอบรมไปติดตั้งที่พักอาศัยเพื่อเป็นการลดความสกปรกของน้ำเสียในเบื้องต้น ซึ่งการบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางจะทำให้น้ำที่ปล่อยลงสู่คลองเป็นน้ำที่สะอาดไม่ใช่น้ำเสีย นายสมศักดิ์เชื่อว่าภายใต้ความมุ่งมั่นของจังหวัดสงขลา และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นและชุมชน คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน