30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบการขออนุญาตของ จ.ภูเก็ตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน และป่าคลองม่วงกลวง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220630091153749

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 18 คำขอ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขออนุญาตของจังหวัดภูเก็ตในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน และป่าคลองม่วงกลวง เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 1 คำขอ พร้อมพิจารณาคำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป 17 คำขอ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน เพื่อโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ เพื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านลำตะเคียน โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแล บำรุงรักษา ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก