30 มกราคม 2566 สผ.สรุปประชุม’คุนหมิง-มอนทรีออล ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก’

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7483262

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย จัดประชุมเผยแพร่ สรุปการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือ “CBD COP15 Debriefing: Towards a More Nature-Positive World”

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และกล่าวบรรยายในหัวข้อ “Tackling Biodiversity & Climate Crises Together” เพื่อนำเสนอความสำคัญของการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการแยกกันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 250 คน

ดร.พิรุณ กล่าวว่า สำหรับการประชุม CBD COP15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งจบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีประเด็นสำคัญคือ การรับรองกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกฉบับใหม่ ต่อจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายไอจิซึ่งสิ้นสุดลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 โดยในที่สุดหลังจากได้มีการเจรจาต่อรองนานกว่า 4 ปี กรอบงานโลกฉบับใหม่นี้ได้รับการรับรองโดยได้ชื่อว่า กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) กรอบงานฯ ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์หลักที่ต้องการให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2050 – การอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ภายในปี ค.ศ.2050 และเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุภายในปี ค.ศ.2030

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การฟื้นฟูการเพิ่มพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การลดมลพิษ และการกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ซึ่งมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 2.การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร ประมง ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3.กลไกการผลักดัน ให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลัก เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน การเสริมสร้างสมรรถนะ

Skip to content