30 ตุลาคม 2565 ปลูกต้นไม้นอกสวนสาธารณะ ไอเดียเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

ที่มา : https://www.springnews.co.th/blogs/keep-the-world/831466

กรุงเทพมหานครเอาจริงเอาจังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง ซึ่งการปลูกต้นไม้
นอกสวนสาธารณะ เป็นอีกทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง เนื่องจากสวนสาธารณะมีจำกัด โดยมีความร่วมมือ
ในการปลูกต้นไม้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มเซ็นทรัล โดยจัดโครงการให้ความร่วมมือปลูกต้นไม้ 1,640,000 ต้น โดยปัจจุบันปลูกไปแล้ว 640,000 ต้น จากเป้าหมาย 1 ล้านต้น ซึ่งเดินหน้าเร็วกว่าที่คาดมาก และที่สำคัญ กทม. ไม่ได้ใช้งบประมาณเลย

                     โครงการ Central Tham Love The Earth ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และภาคีพันธมิตร ภายในปี 2025