30 ตุลาคม 2565 ขยะในทะเลไทย ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะย่อยสลาย แต่ทุกคนช่วยโลกได้ด้วย 3 R

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/831629

“ขยะ” เป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และขยะแต่ละชนิด
ต้องใช้เวลาในการย่อยที่แตกต่างกัน แล้วยิ่งหากขยะทั้งหลายทั้งปวงต้องไหลลงไปในทะเล จนกลายเป็น 
ขยะทะเล 
แล้ว  ช่วงเวลาในการย่อยสลาย อาจจะต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานออกไปอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม พวกเราทุกคนต้องช่วยร่วมมือกัน ไม่ให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น

  ขยะทะเลส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทะเลและสัตว์น้ำอย่างมาก อาจทำให้สิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศในทะเลผิดเพี้ยนไปจากเดิม

  ทุกคนสามารถช่วยกันได้ด้วยแนวทาง keep The World คือ 3 R ได้แก่ 1. Reduce
ลดสร้างขยะ หันใช้วัสดุเป็นมิตร 2. Reuse ใช้ซ้ำ นำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ และ 3. Recycle เก็บทิ้ง จัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้ขยะได้ไปเกิดใหม่