30 ตุลาคม 2564 ส่งขยะแปรรูป เป็นพลังงานทดแทน

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000107481

บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปขยะ เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) ได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินโครงการที่ชื่อว่า “กองทัพมด พิชิตขยะ” เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย จำพวกพลาสติก กระดาษ โฟม เศษผ้า (ยกเว้นของเหลว แก้ว และขยะอันตราย เช่น สารเคมี สารไวไฟ เป็นต้น) จัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ต.ค. 2564 นั้น ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2565 โดยนำเสนอบริการไปรษณีย์ครบวงจร สำหรับจัดส่งขยะในโครงการ “กองทัพมด พิชิตขยะ” ในอัตราเหมาจ่ายทั่วประเทศตามขนาดกล่อง เพื่อได้มีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับไปยังบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยีฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดส่งโดยทั่วถึง เนื่องจากสิ่งของที่ฝากส่งเป็นขยะ ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่อาจมีเศษอาหาร ความชื้น กลิ่น หรือเชื้อรา ขอให้ผู้ฝากเตรียมการก่อนฝากส่ง โดยทำความสะอาดและทำให้แห้งก่อนบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการรั่วไหล หรือความชื้นที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งของส่งทางไปรษณีย์อื่น รวมทั้งป้องกันการเกิดกลิ่นชั่นหนึ่งก่อน แล้วจึงบรรจุลงในกล่องที่มั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อย หากสิ่งของที่จัดส่งไม่ได้ทำความสะอาดและแห้งเรียบร้อยก่อนฝากส่ง อาจถูกพิจารณาเป็นสิ่งของต้องห้ามทางไปรษณีย์ ซึ่งหากขณะขนส่งสิ่งของดังกล่าวก่อให้เกิดอันตราย ทำความเปรอะเปื้อน หรือเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ไปรษณีย์ หรือสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ชิ้นอื่นๆ ผู้ฝากส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด

สำหรับโครงการกองทัพมด พิชิตขยะ เป็นโครงการที่เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมส่งขยะกำพร้า หมายถึง ขยะใดๆ ที่สามารถตัดให้ขาดและเผาติดไฟได้ เข้ามาที่ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยีฯ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง และส่งเสริมการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยจะนำขยะที่ได้รับมาทำการคัดแยก และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์

ที่ผ่านมาได้รับขยะจากช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ไทย สปีด-ดี และประชาชนที่สนใจขับรถมาที่ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยีฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการขยะกำพร้าสัญจร นำรถบรรทุก 18 ล้อ และรถกระบะ 4 ล้อ รับขยะจากประชาชนและและหน่วยงานที่สนใจ ที่ผ่านมาในเดือน ก.ย. 2564 พบว่ามีประชาชนนำขยะมาบริจาคผ่านโครงการขยะกำพร้าสัญจรมากที่สุด 4,270 กิโลกรัม รองลงมาคือ ขับรถมาส่งที่ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยีฯ รวม 3,280 กิโลกรัม ไปรษณีย์ไทย 1,621 กิโลกรัม และสปีด-ดี ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 1,050 กิโลกรัม รวมทุกช่องทาง 10,221 กิโลกรัม ปริมาณขยะสะสมตลอดปี 2564 รวมทั้งสิ้น 55,694 กิโลกรัม