30 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลหนุนตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/585448

 รัฐบาล เร่งส่งเสริมจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก หวังสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาราคาพลังงานเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไข ซึ่งพลังงานทางเลือกที่ผลิตได้เอง และราคาถูกลง เป็นแนวทางที่รัฐบาลกำลังมุ่งผลักดันทั่วประเทศ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อน และส่งเสริมการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกขนาดเล็ก ให้เชื่อมโยงการพัฒนาแบบครบวงจร โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีโครงการบริหารจัดการไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน ทั้งไผ่ กระถินเทพา หญ้าเนเปียร์ สนับสนุนการร่วมลงทุนในกิจการพลังงานระยะที่หนึ่ง 150 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 โรง และ โรงไฟฟ้าชีวภาพ 75 โรง ช่วยเพิ่มการจ้างงานทางตรง 800 คน และ ทางอ้อมอีก 12,000 คน

โดยระยะต่อไป รัฐบาลจะขยายผลโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยังเหลือโควตาอยู่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงาน จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 265 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในปี 2566 และ 2567 ด้วย