30 กรกฎาคม 2563 ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงเหลือใช้ร้อยละ ๔

ที่มา:

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_734360/

กรมชลประทานรายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ (ปริมาณน้ำใช้การได้ ๖๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ ๔) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน ๑๕.๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายจำนวน ๒๑.๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก ๑๗,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกเป็น

• เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ ๓,๙๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๒๙ ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ ๑๑๘ ล้าน ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ ๑) ไหลลงอ่างฯ ๕.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำได้อีก ๙,๕๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร

• เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ ๓,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๔ ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ ๓๗๗ ล้าน ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ ๖) ไหลลงอ่างฯ ๗.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๓.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำได้อีก ๖,๒๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

• เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ ๑๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๔ ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ ๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ ๑๐) ไหลลงอ่างฯ ๑.๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๕๙ ล้าน ลูกบาศก์เมตร รับน้ำได้อีก ๘๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

• เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ ๙๐ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๙ ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ ๘๗ ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็นร้อยละ ๙ ) ไหลลงอ่างฯ ๐.๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๐.๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำได้อีก ๘๗๐ล้านลูกบาศก์เมตร