30 กรกฎาคม 2563 ฝนไม่ตก พื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำ จ. บุรีรัมย์ วิกฤต

ที่มา:

https://www.posttoday.com/social/local/629563

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. บุรีรัมย์น่าเป็นห่วง ฝนไม่ตกในพื้นที่รับน้ำ ทำให้ไม่มีแหล่งน้ำดิบผลิตประปา อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก มีน้ำ ๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๐.๓๒ ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมด ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มีน้ำ ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๐.๒๐ ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมด ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้ ยังต้องสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อ.กระสังมาผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง และน้ำที่เหลือในอ่างเก็บน้ำห้วยสวายจะสามารถผลิตประปาได้จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. ๖๓

อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานในจังหวัดวางแผนจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้เพื่อผลิตประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรทุกชนิด เพื่อเก็บรักษาน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด