3 เมษายน 2565 GISTDA เผยฝนตกช่วยลดจุดความร้อน พบเพียงแค่ 11 จังหวัดทั่วไทย

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000032193

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 143 จุด ยังคงพบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 57 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 48 จุด พื้นที่เกษตร 24 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 9 จุด พื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด และพื้นที่เขตสปก. 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จ.แม่ฮ่องสอน 78 จุด จ.ตาก 21 จุด และ จ.พระนครศรีอยุธยา 13 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้พบจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 11 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 2 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 12,493 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,975 จุด และภาคกลาง 7,182 จุด ตามลำดับ

ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทุกจังหวัดในประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 3,350 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นประเทศไทย จำนวน 143 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันตก เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย