3 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรน้ำ เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.จันทบุรี ด้วยการฟื้นฟูแหล่งน้ำและทำแก้มลิงไว้รองรับน้ำฝนใช้หน้าแล้งและรับน้ำหลากฤดูฝน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200403103357896

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวถึงการติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ และอ. นายายอาม จ. จันทบุรีว่า ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สามารถช่วยเหลือประชาชนชนด้านเกษตรไม้ผล และแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อทำแก้มลิงชะลอน้ำหลากช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำช่วงหน้าแล้ง และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยการวางท่อส่งน้ำดิบจากคลองวังโตนดไปยังบ้านเขาลูกช้าง ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันได้รับฟังความคิดเห็น และเข้าช่วยเหลือประชาชน หากแหล่งน้ำตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ได้รับการพัฒนา พบประชาชนในพื้นที่ ต. ทุ่งเบญจาจะได้รับประโยชน์ 13 หมู่บ้าน จำนวน 2,393 ครัวเรือน รวมประชากร 7,595 คน ในส่วนการบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหนองระหาน ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด6,000 ลิตร มีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2 หมู่บ้าน จำนวน 252 ครัวเรือน รวมประชากร 671 คน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างทั่วถึงครอบคลุม ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง