3 สิงหาคม 2565 เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise จัดการขยะในองค์กร

ที่มา : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-997142

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เผยว่าการนำโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” สามารถคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) ต่อเนื่องปีที่ 2 สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอก ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2563-2564 อาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 67.5% ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ต่อยอดการดำเนินงานด้วยการขยายผลสำเร็จสู่ชุมชน และสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท และแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่วัด และโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล AREA สาขา Investment In People จากโครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านไฟฟ้า และกระบวนการผลิตไฟฟ้า วิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สถาบัน Enterprise Asia ได้พิจารณารายชื่อโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความยั่งยืนกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 18% ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัล AREA