3 สิงหาคม 2565 ชาวบ้านหวั่นนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก จ.ระยอง ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000073442

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ซึ่งเป็นของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมไทย-จีน จำกัด โดยโครงการดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 1,546.55 ไร่ และมีนายจ้าว ปิง กรรมการบริหารบริษัทฯ และประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย อ.บ้านค่าย อ.นิคมพัฒนาและ อ.เมืองระยอง จำนวน 500 คน เข้าร่วมที่อาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ในพื้นที่ ต.หนองละลอก และต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการดังกล่าวต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็น และยังมี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เข้าร่วมรับฟัง และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ด้วยส่วนนายวีระชัย ช้างสาร เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนระยอง และชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงความกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว