3 สิงหาคม 2564 “วราวุธ” กำชับคทช.จังหวัดเร่งเสนอใช้ที่ดินทำกิน 3.9 ล้านไร่

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/306606

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ส่งมอบพื้นที่ให้กับประชาชนได้ครบทั้ง 3.9 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด ได้ทันภายในสิ้นปี 64 เพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ดินทำกินหลังช่วงวิกฤต COVID-19 และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน โดยที่ประชุม

1) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 2558-2564 จำนวน 1,353 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่รวม 4.1 ล้านไร่ ประกอบด้วย 7 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยอนุญาตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนไปแล้วจำนวน 2.3 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จ.ระนอง

2) เห็นชอบผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช. จังหวัด 3) เห็นชอบการขอแก้ไขชื่อและเนื้อที่ ในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง และบ้านทางสาย จ.ตรัง 4) เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการจัดที่ดินในปี พ.ศ.2564 จำนวน  7,171 ไร่ 5) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า และนิคมสหกรณ์แม่ริม จ.เชียงใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าห้วยสำราญ จ.สุรินทร์ และป่าหมายเลข 10 จ.ชัยภูมิ