3 มิถุนายน 2565 บุรีรัมย์ปลูกป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ร่วมฟื้นฟูสภาพ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/657840

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ปลูกซ่อม พื้นที่ 15 ไร่ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า  กิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า จ.บุรีรัมย์ และพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รัก กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม 

สำหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ซึ่งประกาศเป็นป่าคุ้มครองและสงวนป่า เมื่อ พ.ศ. 2502 และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในพื้นที่ยังคงเหลือป่าเป็นหย่อมๆ มีสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังที่สมบูรณ์