3 มิถุนายน 2564 ทส. ส่งมอบโครงการแนวไม้ไผ่กันคลื่น เร่งหารือ “กรมทะเล” แก้ปัญหากัดเซาะ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2756628

ด้วยสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย ยังคงพบเห็นได้ในหลายพื้นที่ หลายหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหาแต่บางโครงการกลับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ได้ใช้แนวคิดการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่หาดโคลน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ตนได้มาส่งมอบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ระยะทางปักกว่า 4,310 เมตร ในพื้นที่ต.ปากทะเล 2,770 เมตร และต.บางแก้ว 1,540 เมตร ให้กับจ.เพชรบุรี ไซึ่งประโยชน์จากแนวปักไม้ไผ่ดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนแล้ว ยังมีส่วนช่วยเร่งการตกตะกอนและเพิ่มพื้นที่หาดเลนหลังแนวไม้ไผ่ อันจะส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอีกด้วย “ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย์ การแก้ไขปัญหาไม่ใช่การทำอย่างฝืนธรรมชาติ แต่ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น คือ การใช้วัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการและดูแล รักษาสมดุลธรรมชาติและยังประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน