3 มกราคม 2563 จังหวัดระนอง ออกมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200103083906614

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เผยว่า จากที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในหลายพื้นที่ของภาคกลาง และภาคเหนือตอนบน เริ่มได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้ออกมาตรการให้ทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการแก้ไขปัญหา อาทิ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควัน เช่น ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้มงวดกวดขันตรวจจับรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการฉีดละอองพ่นน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพิ่มความชื้นในอากาศ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างปิดกั้นบริเวณมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เพื่อลดปริมาณฝุ่นอีกด้วย