3 พฤศจิกายน 2565 “เสมา 2” หนุนเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1640217/)

รมช.ศธ.หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน จับมือมูลนิธิสถาบัน
ราชพฤกษ์-สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย-มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ กระจายพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบัน
ราชพฤกษ์ ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ โดยที่ผ่านมาในฐานะที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตร เทคโนโลยี และประมง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ได้เชิญชวนให้ทุกวิทยาลัยฯ ปลูกต้นไม้อย่างน้อย แห่งละ 50 ไร่ และหากวิทยาลัยฯไหน มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่ ก็ให้ปลูกต้นไม้ 100 ไร่ ร่วมถึงปลูกต้นไม้มีค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างความมั่นคงให้ลูกหลาน
ในอนาคต

รวมไปถึงได้มีการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่โรงเรียนละวิทยาลัย Green School & Green College ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะใช้พื้นที่
ในวิทยาลัย (Green College) และในพื้นที่โรงเรียน (Green School) เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีส่วนร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจนเป็นป่า เพื่อให้ต้นไม้และป่าได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2580 ทั้งพื้นที่อนุรักษ์เดิมที่ต้องรักษา ปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และป่าในเมือง รวมทั้งโอกาสในการซื้อขายคาร์บอนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย