3 ธันวาคม 2565 ปตท. อาสาพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวใกล้เมือง

ที่ม่า : https://www.thaipost.net/hi-light/275326/

“คุ้งบางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ใกล้กรุงเทพฯ จัดเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชผลการเกษตรที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดธรรมชาติและวิถีชุมชน

        แต่จากการที่พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักจากการขยายตัวของ
การพัฒนาเมือง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในหลายด้าน อาทิ พื้นที่สีเขียวลดลง ระบบนิเวศในพื้นที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม และน้ำจืดขาดแคลน (ในฤดูแล้ง) น้ำเค็มรุกล้ำ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

        โครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ความร่วมมือจากกว่า 100 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน มีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้กำกับดูแล มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมีชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำเนินงาน เพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น