3 ธันวาคม 2564 ช้างเฮ WWF สำรวจความต้องการงาช้างของจีนลดลง หลังการแบนเมื่อปี 2560

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/news/378855299

กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และองค์กรวิจัย GlobeScan สำรวจผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการค้างาช้างในประเทศจีนจากประชากร 2,000 คน ใน 15 เมือง เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน โดยแบบสำรวจประจำปีนี้เป็นการประเมินที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการบริโภคงาช้าง อัตราการซื้อ และความตั้งใจที่จะซื้อ รวมถึงการตระหนักถึงการห้ามใช้งาช้างของจีนเมื่อเวลาผ่านไปผลสำรวจผู้บริโภคประจำปีเกี่ยวกับการค้างาช้างในประเทศจีนพบว่า ความต้องการงาช้างลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่จีนประกาศสั่งห้ามการค้างาช้างภายในประเทศเมื่อปี 2560 โดยปัจจุบันเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระดับก่อนการออกประกาศห้ามค้างาช้าง ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคเพียงร้อยละ 18 ที่สำรวจตั้งใจที่จะซื้องาช้างในอนาคต ซึ่งลดลงอย่างมากจากร้อยละ 43 ก่อนการแบนของจีน นายเจษฎา ทวีกาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย ประจำภูมิภาคลุ่มน้ำโขง WWF Thailand เผยว่า ประเทศที่ยังซื้อขายงาช้างจากจีนเป็นประจำคือ ประเทศไทย ซึ่ง WWF ยังมีความจำเป็นต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อหยุดยั้งการซื้อขายงาช้างของนักท่องเที่ยวชาวจีน