3 ตุลาคม 2564 สร้างสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6654419

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เเละ บริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่เมืองนอกของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และสร้างเครือข่ายให้ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโบราณสถานอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ให้เกิดความร่วมมือพัฒนาเละอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

จากความร่วมมือในวันนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันความสำเร็จในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เเละคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง สร้างความยั่งยืนด้านรายได้ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่การเติบโตเเละฟื้นฟูพื้นที่ป่า ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า นำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน