3 ตุลาคม 2564 คพ.เปิดรับฟังความเห็น “ในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ห้ามส่งออกของเสียอันตราย”

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000097803

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้ประกอบกิจการรีไซเคิลที่มีความต้องการนำเข้าของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน

การให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามการส่งออกของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อการกำจัดขั้นสุดท้าย การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ จากประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประชาคมยุโรป (EC) และลิกเตนสไตน์ ไปยังประเทศอื่นๆ และการควบคุมการนำเข้าขยะพลาสติก “ในการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างไม่ขัดข้องต่อการให้สัตยาบันฯ ดังกล่าว แต่มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาผลกระทบในระยะยาวกรณีที่ประเทศไทยจะส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจจะมีผลกระทบหรือไม่  

ทั้งนี้ คพ. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ คพ. จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และรวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตามขั้นตอนต่อไป”

Skip to content