3 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพฯ เดินหน้าแผนการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 66

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902203238731

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ว่า การถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปีนี้ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง หารือเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปีนี้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการจะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเฉพาะกิจฉบับปี 2566 จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือในช่วงเฝ้าระวังวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 27 โดยลดลงจาก 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2564 เหลือเพียง 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปีนี้ // จำนวนวันที่ PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลงร้อยละ 32 โดยลดลงจาก 103 วันในปี 2564 เหลือเพียง 70 วันในปีนี้ และจำนวนจุดความร้อน ลดลงร้อยละ 61 โดยลดลงจาก 61,776 จุด ในปี 2564 เหลือเพียง 23,913 จุด ในปีนี้

สำหรับปีหน้าพบมีการสะสมเชื้อเพลิงในปีที่ผ่านๆมาจำนวนมาก จึงอาจจะเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นได้ จากการทบทวนปัญหาปีที่ผ่านมา อปท. ยังมีงบประมาณและกำลังพลในการปฏิบัติงานดับไฟไม่เพียงพอ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนดำเนินงานล่วงหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดเพิ่มกำลังพล ตั้งงบประมาณตามที่มีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจไปยัง อปท. แล้ว พร้อมเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินภายใต้มาตรการควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จึงได้เชิญภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อบูรณาการทำงานอย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี