29 สิงหาคม 2563 ซีแอนด์จีฯ ชูเทคโนโลยีระบบเตาเผาตอบโจทย์แก้ปัญหาขยะชุมชนเมือง

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9630000088579

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชนเมืองที่ส่วนใหญ่ทิ้งขยะแบบเหมารวม และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งยังน้อย ส่งผลให้การคัดแยกขยะที่ปลายทางเป็นเรื่องยากลำบาก ประกอบกับขยะจากครัวเรือนเป็นขยะที่มีความชื้นสูง ทำให้ขยะที่รีไซเคิลได้ต้องปนเปื้อนไปด้วย ในขณะที่การสร้างพฤติกรรมของภาคประชาชนในการคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้องยังต้องใช้เวลาในการกระตุ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ในภาวะเช่นนี้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่สามารถรองรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

“จะเห็นว่า กทม.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในหลายมิติ เช่น การรณรงค์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3 ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่กับการวางระบบรวบรวมและเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ได้มีส่วนร่วมในการรองรับปัญหาจากขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการคัดแยก โดยการใช้เทคโนโลยีเผาไหม้ขยะมูลฝอยด้วยความร้อนสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดมูลฝอยที่ไม่มีการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยก่อน

เริ่มจากขยะมูลฝอยจะถูกนำมาพักในบ่อรับขยะขนาดใหญ่ ซึ่งภายในมีเครนทำหน้าที่พลิกกลับขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความชื้นในขยะ จากนั้นเมื่อความชื้นในขยะเหลือประมาณ 35% เครนจะทำการนำขยะเข้าสู่ด้านบนของเตาเผา ขยะจะค่อยๆ เคลื่อนลงสู่ห้องเผาไหม้ด้านล่าง สวนทางกับความร้อนจากห้องเผาไหม้ ทำให้ความชื้นในขยะลดลงอีกเหลือเพียง 15% เมื่อขยะเข้ามายังห้องเผาไหม้ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 850-1,100 องศาเซลเซียส ขยะจะถูกพลิกกลับไปมาโดยแผงตะกรับในห้องเผาไหม้ เพื่อให้ขยะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และเป็นการป้องกันมลสารทางอากาศไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งเตาเผาระบบนี้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศที่มีการขยายตัวของสังคมเมืองมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ถึง 70-90% กำจัดเชื้อโรคได้ 100% และได้พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการจัดการขยะ