29 มีนาคม 2564 ไฟป่าแม่ฮ่องสอนทำฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูง

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/302856

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จ. แม่ฮ่องสอนมีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด ๑๐,๕๗๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๔ ของจุดความร้อนสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๔๗ ของค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เกิน ๘,๓๐๔ จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อ. แม่สะเรียง ๓,๐๘๗ จุด รองลงมา อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ๒,๒๑๑ จุด อ. ปาย ๑,๕๙๐ จุด อ. ปางมะผ้า ๑,๐๒๗ จุด อ. แม่ลาน้อย ๙๗๙ จุด อ. ขุนยวม ๘๙๒ จุด และ อ. สบเมย ๗๘๘ จุด ตามลำดับ พบจุดความร้อนสะสมตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม ๑๐,๕๗๔ จุด หรือร้อยละ ๖๑.๗๔ โดยพบจุดความร้อนสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน ๖,๗๓๖ จุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๘ รองลงมา พื้นที่ป่าสงวน ๓,๖๓๙ จุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๐ ตามลำดับ การแก้ไขปัญหาไฟป่าในห้วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ จนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันไฟป่า จ. แม่ฮ่องสอนประชุมติดตามวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อทราบข้อมูล พื้นที่ สาเหตุ จุดความร้อนที่เกิดขึ้น ลุกลามจากจุดเดียวกัน หรือเป็นบริเวณกว้าง จากรายงานการพบจุดความร้อนติดต่อกัน ๓ วัน ในช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๗ มี.ค. ๖๔ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ๑๔๐ จุด รองลงมาได้แก่ อ. แม่สะเรียง ๕๔ จุด ขณะที่ผลการชิงเก็บ ลดเผาใบไม้ในพื้นที่ และนำไปส่งโรงงานเผาถ่านในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ภาพรวมสามารถจัดเก็บใบไม้ได้ ๑๕๔ ตัน โดยเก็บในพื้นที่ชุมชน ๒๖ ตัน พื้นที่ป่าไม้ ๙๗ ตัน และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓๑ ตัน