29 มีนาคม 2563 โครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าพรุเมืองคอน

ที่มา : https://www.naewna.com/local/482480

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุยป่าพรุควนเคร็งเมืองคอน สร้างสารคดี “พรุบ้านฉัน” เล็งเห็นความสำคัญของป่าพรุที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ป่า รวมถึงประโยชน์ของป่าพรุในการกักเก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน

นายเรอโนเมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรือ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ลำดับที่ 110 และสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำกำหนดหัวข้อวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563 คือ“พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ (Wetlands and Biodiversity) ทาง UNDP และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำและเผยแพร่สารคดี “พรุบ้านฉัน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพิ่มความสามารถการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เห็นว่าธรรมชาติของป่าพรุเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญทางระบบนิเวศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ป่าพระควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ยังตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุในการกักเก็บและดูดซับคาร์บอน มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยลดโลกร้อน รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าพรุ การเฝ้าระวังไฟป่าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อระบบนิเวศ ตลอดจนการป้องกันบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ตระหนักหวงแหนความสมบูรณ์ของธรรมชาติระบบนิเวศป่าพรุให้มีความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ “ป่าพรุเปรียบเหมือนหม้อข้าวของคนภาคใต้หลายคนต้องพึ่งพาป่าพรุทั้งในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ การปล่อยให้ป่าพรุถูกทำลายก็เหมือนการทุบหม้อข้าวของพวกเขา นอกจากนี้ ป่าพรุยังช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากป่าพรุทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนเป็นล้านๆตัน อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ป่าพรุถูกทำลายไปมากทั้งจากการพัฒนาที่ดิน การตั้งถิ่นแบบถูกและผิดกฎหมาย และไฟป่า โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงร่วมกับภาคประชาสังคม และรัฐบาลสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าพรุ” นายเรอโนกล่าว

สามารถติดตามชมภาพความประทับใจทั้งหมดและวิถีชีวิตของคนพรุ ในสารคดีพรุบ้านฉัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างที่ต้องการเผยแพร่ความสำคัญของป่าพรุ และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก Peat Swamps Thailand และ เว็บไซต์ www.peatswamps.com