29 มิถุนายน 2565 ไทย แสดงจุดยืนมุ่งแก้ปัญหาทางทะเลและชายฝั่งอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 บนเวทีการประชุม UN Ocean Conference 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220629082153359

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 หรือ UN Ocean Conference 2022 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงแสดงบทบาทท่าทีของประเทศไทยถึงความก้าวหน้าการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยอย่างก้าวกระโดด พร้อมแสดงจุดยืนยกระดับการดำเนินงานเสริมประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำกับทุกประเทศภาคีสมาชิกฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดที่ต้องเร่งดำเนินการ พร้อมเรียกร้องให้สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน, ให้ความสำคัญกับนโยบายทางวิทยาศาสตร์, การสนับสนุนทางด้านการเงิน, การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี แล้วยังให้คำมั่นดำเนินการจัดการทะเลและมหาสมุทรบนฐานของความเป็นธรรมชาติ (Nature – Based) และศักยภาพของระบบนิเวศ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการขยะทะเล การแก้ปัญหามลพิษทางทะเล การจัดการความเป็นกรดในมหาสมุทร และการจัดการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ที่ผ่านมาไทยมีการดำเนินงานค่อนข้างโดดเด่นอย่างมาก และไทยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานประสานทศวรรษแห่งมหาสมุทรจาก UNESCO แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศในความพร้อมของไทยที่เป็นหน่วยประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วงทศวรรษแห่งมหาสมุทรระหว่างปี 2021 – 2030

สำหรับการประชุม UN Ocean Conference ครั้งนี้มีประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมกว่า 193 ประเทศ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐอีกกว่า 600 องค์กรจากทั่วโลก โดยมีประเทศเคนยาและโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อกระตุ้นและยกระดับการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยผลลัพธ์จากการประชุมทุกประเทศภาคีสมาชิกจะได้ร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมืองในการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน