29 มิถุนายน 2565 วว.ชูงานวิจัย “จัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า” จากความนิยมรถ EV ในปัจจุบัน

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000061551

นายภณสินธุ์ ไพทีกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร. หรือ RTTC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำเสนอหัวข้อ Research Activities on Targeted Key Technologies to Support Recovery Plan in Building Back Better Thailand and ASEAN Community กล่าวถึงความสำคัญของ BCG โดยเฉพาะ Circular และ Green Environment ที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในปัจจุบัน ในบทบาทของ ศทร. ที่ดำเนินการด้านพาหนะตั้งแต่ยานยนต์จนถึงเทคโนโลยีระบบราง เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มจะมีปริมาณขยะแบตเตอรี่จำนวนมากเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องร่วมกันทำวิจัยเพื่อการจัดการขยะแบตเตอรี่เหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม

อนึ่ง วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 10 ปี ครอบคลุมงานวิเคราะห์ ทดสอบ และงานพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานและการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน การบำรุงรักษาของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติด้านวิชาการ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย