29 มกราคม 2563 สกัดฝุ่นพิษ! ทส. ระดมหน่วยงานเฝ้าระวังไฟป่า-เผาที่โล่งทั่ว ‘ลำปาง’

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/129343

นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ จ. ลำปาง ณ ฐานบัญชาการเหยี่ยวไฟ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง พร้อมกับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท – ม่อนพระยาแช่ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง โดยมี นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ. สจป.ที่ 3 (ลำปาง) , ผอ.สบอ. ที่ 13 สาขาลำปาง , ผู้แทน ผอ.สนง.ทสจ. ลำปาง ประธานคณะกรรมการ ทสม.จ. ลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ ต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเตรียมกำลังพลในการป้องกันการเผาป่า และดับไฟป่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงทีจากเหตุการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นใน จ.ลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดกับพี่น้องประชาชน โดยนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลการดําเนินการและการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันการเผาในที่โล่ง และการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง และเครือข่ายภาคประชาชน ติดตามเฝ้าระวังการเผา และการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลําปาง) ผู้อำนวยการสานักงานจัดการป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดลําปาง และหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานจากนั้นนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ณ หน่วยฐาน เหยี่ยวไฟผาลาด พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จ. ลําปาง พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลําปาง การติดตามจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่า เน้นการเฝ้าระวัง สื่อสาร และทําความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ป่า ให้งดการเผาในที่โล่ง โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และผลกระทบต่อชุมชนหากเกิดไฟป่า รวมทั้งแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งเตือนประชาชนกรณีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อประชาชนนอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของ จ.ลําปาง ที่จะเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกในการป้องกัน และรักษาป่า การป้องกันการเกิดไฟป่า แจ้งหน่วยงานราชการ เมื่อเกิดไฟป่าให้เข้าดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที เพื่อควบคุมพื้นที่การเกิดไฟป่า และควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้คุณภาพอากาศในจังหวัดลําปางมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยให้สถานการณ์และความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด.

Skip to content