29 พฤศจิกายน 2565 ปลัด ทส. จับมือ ปลัด มท. ขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด มุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงานของประเทศ

ที่มา : ปลัด ทส. จับมือ ปลัด มท. ขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด มุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงานของประเทศ – ข่าวสด (khaosod.co.th)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.อบก. ผู้บริหาร สผ. ทสจ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน ทส. จำนวน 200 คน เข้าร่วมการประชุม และรับชมผ่านทาง Facebook Live ของกองทุนสิ่งแวดล้อมกว่า 1,000 คน 

โดยปลัด ทส. ได้มอบนโยบายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกิดการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ซึ่งเป็นบทบาทของ ทสจ. ทั้ง 76 จังหวัดในฐานะผู้แทน ทส. ในการบูรณาการ ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ให้มีการดำเนินการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของแต่ละจังหวัด อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด และมีข้อมูลสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด โดยสามารถนำไปบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพของ ทสจ. ทั้ง 76 จังหวัด และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ  

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำถึงปัจจัยความสำเร็จ 4 ประการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย (1) นโยบายภาครัฐ (2) ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (3) การลงทุนอย่างยั่งยืน และ (4) เทคโนโลยี ทั้งนี้ ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการจะสามารถทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเจตนารมย์ที่ประกาศไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด” โดยกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการ Change for Good สร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับโลกใบเดียวใบนี้ของพวกเราทุกคน รวมทั้งในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบูรณาการและขับเคลื่อนประเด็นด้าน Climate Change สู่แผนพัฒนาจังหวัด และการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมด้าน Climate Change ในอนาคต ซึ่งจะเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ให้ ทสจ. นำไปบูรณาการกับการดำเนินงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จต่อไป