29 ธันวาคม 2565 CPF ชูผลสำเร็จ “โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร” ลดขยะ-ลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000123151

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ขับเคลื่อนโครงการ
ความยั่งยืนสู่ชุมชน สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม ชูโมเดลความสำเร็จโครงการ “ปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ” เป็นต้นแบบของโครงการที่เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ลดขยะสู่การฝังกลบ และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร จ.ชัยภูมิ ได้รับการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม (SIA) ปี 2565 รับรองข้อมูลโดย LRQA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการตรวจรับรองที่ได้รับความเชื่อถือ รับรองผลของโครงการฯ มีการนำเปลือกไข่และมูลไก่ไปทำปุ๋ยหมัก สามารถลดขยะ
สู่บ่อฝังกลบ 370 ตันต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
  ทั้งนี้ ในปี 2566 มีแผนขยายโครงการสู่ชุมชนรอบข้าง คือ กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บ้านไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทั้งเรื่องการได้รับปุ๋ยสำหรับพืชผักต่างๆ และการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกัน คาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากโครงการประมาณ 30 ราย ตลอดจนเปิดให้หน่วยงานราชการและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานและชุมชนของตนเองต่อไป ขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวยังเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ BCG model
ของจังหวัดชัยภูมิด้วย