29 ตุลาคม 2565 มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จัดการ “คาร์บอนเครดิต” จากขยะมูลฝอย อปท.

ที่มา มท.แจ้งผู้ว่าฯทุกจังหวัด จัดการ “คาร์บอนเครดิต” จากขยะมูลฝอย อปท. (bangkokbiznews.com)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งสาเหตุปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขยะมูลฝอย” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกครัวเรือนได้รับการส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ทุกจังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจและรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน ระดับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิตในลำดับต่อไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้ว 2,716,651 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 9,175,452 คน ทำให้มีปริมาณขยะเปียกที่คัดแยกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน 843,958.07 ตัน/ปี คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ 122,711.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี โดยมีจังหวัดที่ทำถังขยะเปียกครบถ้วน 100% จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดลำพูน และจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่ทำถังขยะเปียก ร้อยละ 80 – 99.99 จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ สมุทรสาคร และจังหวัดเลย และจังหวัดที่ทำถังขยะเปียก ร้อยละ 50 – 79.99 จำนวน 5 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยนาท ยโสธร สกลนคร และจังหวัดลพบุรี โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดทำถังขยะเปียกให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565 นี้