29 ตุลาคม 2564 หอพระเจ้า หอพระสุราลัยพิมานในพระบรมมหาราชวัง

ที่มา: https://silpa-mag.com/old-photo-tell-the-historical-story/article_16767

หอพระสุราลัยพิมาน เดิมเรียกว่าหอพระเจ้า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างคู่กันกับหอพระธาตุมณเฑียร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ปูชนียวัตถุ และพระพุทธปฏิมาสำคัญที่ประดิษฐานภายในหอพระสุราลัยพิมาน ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธจุลจักร ซึ่งทรงสร้างอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระพุทธจักรพรรดิ ทรงสร้างขึ้น เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธนฤมิตร อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระพุทธรังสฤษดิ์ เป็นพระพุทธรูปส่วนพระองค์ ทั้ง 4 องค์เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ยกพระกรทั้งสองเสมอพระอุระในอิริยาบถห้าม ซึ่งเรียกกันว่า พระปางห้ามสมุทร องค์พระหุ้มทองคำ ทรงเครื่องต้นเป็นทองคำประดับเนาวรัตน์ นอกจากนี้ หอพระสุราลัยพิมานยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอื่นอีก เช่น พระชัยนวโลหะ และพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล เป็นต้น อนึ่ง พระสถูปทรงลังกากะไหล่ทอง เหนือฐานชุกชี ด้านในประดิษฐานพระบรมธาตุระย้ากินนร ซึ่งเชิญออกมาตั้งแต่งบนพระแท่นมณฑลพิธี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณมหินทรพิมาน