29 กุมภาพันธ์ 2563 หมอกควันเมืองพะเยายังวิกฤติส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/476201

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่ามาตรฐานสูงต่อเนื่องและเกิดวิกฤติในเรื่องของภาวะหมอกควัน และยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะพื้นที่เขาสูง ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ไฟป่าก็ยังคงเกิดขึ้นส่งผลกระทบทำให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐานอยู่ ซึ่งค่าหมอกควัน PM2.5 อยู่ที่ 95 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 122 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 205 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นพื้นที่สีแดง 1 ใน 4 ของภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันในวันนี้