29 กรกฎาคม 2565 กฟผ. จับมือพันธมิตร พลิกฟื้นป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1301439

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 ชาวจังหวัดน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” ปี 2565 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมทั้งพื้นที่ต่าง ๆ ของ จ.น่าน ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการปลูกป่าแบบบูรณาการของโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ที่มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเน้นการปลูกป่าที่สามารถเก็บผลผลิตเพื่อการบริโภค นำไม้บางส่วนไปใช้งาน และยังสามารถเก็บผลผลิตไปแบ่งปัน และขายสร้างรายได้ในอนาคต เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่เกื้อกูลให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน กฟผ. ได้จับมือกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ประสบความสำเร็จ เห็นผลจริง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้นำชุมชนของชุมชน อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และ อ.เวียงสา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นตัวอย่างความสำเร็จ แล้วต่อยอดขยายผลเชื่อมโยงกับเครือข่าย เร่งดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำ จ.น่าน เบื้องต้น กว่า 30,000 ไร่ และจะสนับสนุนไปจนกว่าโครงการดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมาย