28 เมษายน 2563 ชลประทานบุรีรัมย์เร่งสูบผันน้ำอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และลำจังหันเติมอ่างห้วยจระเข้มาก ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงเมือง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/150947

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ พร้อมนายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อติดตามการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหัน และอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ ไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีแผนการผันน้ำรวม ๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าน้ำจะถึงอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ประมาณวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓ ในปริมาณ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรจะสามารถใช้น้ำเพื่อการผลิตประปาได้อีกประมาณ ๑ เดือนโดยได้เริ่มผันน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณน้ำ ๗.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะทางทั้งหมด ๙๔ กม. ในการนี้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำในลำปะเทียตามอาคารต่างๆ ในลำน้ำ เช่น อ่างยายแย้มพัฒนา ฝายบ้านยายแย้ม ฝายโคกระกา ฝายบ้านตะโกสิงห์ ทำนบบ้านตะโกสิงห์ ท่อลอดถนนสาย ๒๑๘ ฝายดอนหวาย ๑ – ๒ ฝายบัวตารุ้ง รวมถึงอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากด้วย ซึ่งได้มีการพิจารณาหาวิธีการแก้ปัญหาการผันน้ำในสนามตามจุดที่เป็นอาคารขวางทางน้ำต่างๆ เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตามฝาย ทำนบดิน การขุดร่องชักน้ำ การหาทางลำเลียงน้ำเส้นใหม่ เพื่อร่นระยะทางในการผันน้ำ นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ กล่าวว่า เพื่อเร่งผันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ให้ได้เร็วที่สุดและให้ได้ปริมาณมากที่สุด นอกจากนี้แล้วยังมีการขุดขยายร่องชักน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สามารถลำเลียงน้ำไปยังจุดสูบน้ำของประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค และผลิตประปาของ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้