28 มีนาคม 2564 แก้ภัยแล้ง น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/475749

จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคอง ต. คลองไผ่ อ. สี่คิ้ว จ. นครราชสีมา เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กรมชลประทาน เร่งบริการจัดการน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งก่อนฤดูฝนประจำปี 2564 ควบคู่ไปกับการเตรียมมาตรการรับมืออุทกภัยในฤดูฝน หลังพบว่าการเติบโตของเมือง เป็นอุปสรรคการระบายน้ำ และส่งน้ำไปใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง

โดยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า แม้ปีนี้ น้ำกักเก็บในเขื่อนลำตะคอง จะมีมากถึง 273 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 87 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง มากกว่าปีที่แล้วกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่หน่วยงานยังต้องทบทวนแผนการจัดสรรน้ำ ทั้งการผันน้ำไปกักเก็บไว้ในแก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ และเตรียมเสริมศักยภาพของเขื่อนให้รองรับน้ำเกิน 118 เปอร์เซ็นต์