28 มีนาคม 2563 จังหวัดชัยภูมิ ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200328092933675

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้ง 13 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันยังคงมีปริมาณน้ำน้อย คงเหลือประมาณร้อยละ 24 ของความจุเก็บกัก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ทั้งการขุดลอก ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อจิ๋วในไร่นาและการสูบน้ำช่วยเหลือ เป็นต้น โดยโครงการชัยภูมิได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง สำหรับอำเภอเมือง อำเภอเนินสง่า และอำเภอคอนสวรรค์ ด้านหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานทหารในพื้นที่ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 60 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 แห่ง

ส่วนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ในเขตอำเภอเมืองนั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนลำปะทาวและลำน้ำชี รวม 2 หน่วยคือ หน่วยบริการบ้านค่าย ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำวันละ 3,600 ลูกบาศก์เมตร ได้ทำการแก้ไขปัญหา โดยสูบน้ำตามลำน้ำชีมากักเก็บ ลดปริมาณการจ่ายน้ำและมีแก้มลิง ซึ่งจะทำให้มีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น อีกทั้งได้ปรับลดลดแรงดันน้ำในช่วงกลางคืน ส่วนหน่วยบริการบ้านเขว้า ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำวันละ 5,200 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันได้ปรับลดการใช้น้ำลงและทางชลประทานชัยภูมิ ได้ระบายน้ำดิบจากบึงหนองบัวระเหว ครั้งละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสูบและผลิตน้ำประปา รวมทั้งมีการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในช่วงนี้