28 มิถุนายน 2565 เซ็น ดันนโยบาย ZEN CARE ลดขยะ-เปลี่ยน PET เป็นชุดพนักงาน

ที่มา : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-964493

จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเซ็น กรุ๊ป เดินหน้าผลักดันนโยบาย ZEN CARE โดยให้ความสำคัญกับ 3P คือ Planet Care – ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, People Care – พัฒนาชุมชนและสังคม, Prosperity Care – เศรษฐกิจยั่งยืน ผ่านร้านอาหาร เซ็น เรสเตอร์รอง เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ เพื่อคืนคุณค่าสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ในส่วนของร้านอาหารก็ได้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีส่วนที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะได้ โดยให้พนักงานภายในร้านช่วยกันคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป โดยล่าสุดมีการออกแบบชุดพนักงานจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดยผู้ชนะการประกวดผ่านโครงการ ZEN UNIFORM DESIGN CONTEST ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบให้กับพนักงาน เซ็น เรสเตอร์รอง ให้ครบทั้ง 43 สาขาภายในสิ้นปีนี้