28 มิถุนายน 2563 ทส. เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันใต้ ปี 2563 มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/165829

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงหน้าแล้งของภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มีโอกาสเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ทั้งป่าพรุภายในประเทศ และป่าพรุบริเวณเกาะสุมาตรา และบอร์เนียว ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563 ในวันนี้ (วันที่ 26 มิถุนายน 2563) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563 เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง และสิ่งสำคัญคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

นายวราวุธ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุหลัก ประกอบด้วย
1.ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กลไกข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
2.ปัญหาไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หน่วยควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคประชาชน
นอกจากนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ทั้งในส่วนของการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 

ด้านนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันภาพรวมในปี 2562 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 พบว่าในพื้นที่ภาคใต้มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานจำนวน 12 วัน และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 113 มคก./ ลบ.ม. บริเวณ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ โดยพบว่าในปี 2562 ได้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 82 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 16,801 ไร่ ในส่วนของสถานการณ์หมอกควันในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่โขงตอนล่าง ในปีที่ผ่านมาพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 จำนวน 24,085 จุด นอกจากนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน (ASMC) ได้คาดการณ์สภาพภูมิอากาศบริเวณภูมิภาคอาเซียนตอนล่างว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 จะมีอุณภูมิและปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content