28 มกราคม 2563 อุทยานภูผาเทิบระดมกำลังลาดตระเวนเก็บเครื่องมือดักสัตว์ในพื้นที่

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/129183

นายนิวัติ สงมา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ ภูผายล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 1 ดงบังอี่ พร้อมด้วยนายชลวิทย์ นามจันทรา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เปิดโครงการลาดตระเวนเก็บเครื่องมือดักสัตว์ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดยมีนางสาววันเพ็ญ จันทโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ นำกำลังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห (ดงบังอี่) เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ศูนย์ประสานงานป่าไม้มุกดาหาร กองร้อยทหารพรานที่ 2107 ผู้นำชุมชนตำบลนาสีนวน บ้านคอนสาย บ้านส้มป่อย บ้านส้มป่อยเหนือ บ้านโนนศรี บ้านเหล่าล้อม และบ้านบุ่งอุทัย มีเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 100 คน

นางสาววันเพ็ญ จันทโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มีชุมชนตั้งอยู่โดยรอบ จำนวน 24 หมู่บ้านในท้องที่ 5 ตำบล ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในช่วงฤดูหลังการทำนา มีราษฎรบางคนเข้ามาลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อการค้า และใช้ในประกอบอาหารในครัวเรือน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติการลาดตระเวนตรวจตราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม หากไม่มีมาตรการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดกวดขันมากกว่านี้ ปริมาณสัตว์ป่าในเขตป่าอนุรักษ์จะถูกทำลาย ปริมาณของสัตว์ป่าในธรรมชาติลดลง เกิดความเสียหายต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

การจัดโครงการลาดตระเวนเก็บเครื่องมือดักสัตว์ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เพื่อให้เพิ่มโปรโมชั่นศักยภาพการป้องกัน และรักษาทรัพยากรของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ได้ลดจำนวนเครื่องมือดักสัตว์รอบ ๆ แนวอุทยานเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์ป่า เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรที่อยู่รอบแนวเขตอุทยาน รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน โดยราษฎรที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานอย่างยั่งยืนต่อไป