28 มกราคม 2563 ขอให้ช่วยกันประหยัด! เขื่อนลำปาวส่งน้ำช่วยภัยแล้งพื้นที่ 4 จังหวัด

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/613030

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 1,246 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่าง มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง (spill way) เพื่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม และลงในคลองส่งน้ำ รวม 6.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานเขื่อนลำปาว จะมีประชาชนทำการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวนาปรัง จำนวน 295,304 ไร่ พืชไร่ – พืชผัก 197 ไร่ บ่อปลา 1,496 ไร่ และบ่อกุ้ง 3,356 ไร่ รวม 300,353 ไร่ และปัจจุบันได้มีการส่งน้ำนอนคลองเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ใช้น้ำ

ขณะเดียวกันในปีนี้เขื่อนลำปาวเป็นเพียงเขื่อนเดียวในกลุ่มลุ่มน้ำชี ที่มีน้ำเพียงพอ จึงได้มีการบริหารจัดการนำโดยได้ส่งน้ำลงสู่ลำน้ำปาว เพื่อให้ไหลลงน้ำชีเป็นการสนับสนุนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีในพื้นที่ จ. มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี รักษาระบบนิเวศ และใช้ในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง โดยไม่กระทบกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แม้น้ำในเขื่อนลำปาว จะมีใช้อย่างพอเพียง แต่ขอความร่วมมือเกษตรกร ประชาชน ให้รู้จักแบ่งปันน้ำ รักษาความสะอาดคูคลองร่วมกัน ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า