28 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ หลังชาวลำพูนคัดค้าน

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/news/2810147/

กลุ่มคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า
ต.ศรีบัวบาน เข้าร่วมประชุมรับฟัง ติดตามความคืบหน้า การคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน โดยมีคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธามณี โฆษกคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาแนวทางและแก้ไขปัญหาภัยจากขยะที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน

  เนื่องด้วยจะมีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ม.1 บ้านศรีบัวบาน และ ม.11
บ้านดอนแก้ว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน มีเนื้อที่ 164 ไร่ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน
จะดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ป่าสงวนแห่ชาติ ป่าแม่ตีบแม่สาร โดยอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัด
(ศาลากลางจังหวัดลำพูน) ใกล้ศาลยุติธรรมจังหวัดลำพูน และใกล้ชุมชน นอกจากนี้พื้นที่จัดสร้าง ยังเป็นป่าต้นน้ำสำคัญ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเก็บหาของป่า ดังนั้น หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพื้นที่บริเวณนี้
จะส่งผลกระทบต่อ ทั้งทางด้าน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย เกิดมลพิษต่างๆกับสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาสุขภาพแก่ชุมชน
เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ เกิดปัญหาการคมนาคมขนส่ง การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และทำให้ขาดความสง่างามบริเวณศูนย์ราชการ (ศาลากลางจังหวัดลำพูน)