28 พฤษภาคม 2564 พบชาฤาษีเขาใหญ่ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/248210

นายจรวย อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกล่าวว่า นักวิจัยกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย ดร.สมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นายเสกสรร ไกรทองสุข นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนายพสิษฐ์ เอื้ออารีย์ ร่วมกับ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ รศ. ดร.สราวุธ สังข์แก้ว อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตีพิมพ์ประกาศให้ชาฤๅษีเขาใหญ่ วงศ์ชาฤๅษี (Gesneriaceae) เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Paraboea khaoyaica Kaitongsuk, Triboun & Sungkaew เผยแพร่ลงในวารสาร Gardens Bulletin Singapore เล่มที่ ๗๓ (๑) หน้า ๒๐๔ ค.ศ. ๒๐๒๑ ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบเก็บจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๖๒

ชาฤๅษีเขาใหญ่ เป็นไม้ล้มลุกขึ้นบนหินทรายริมลำธาร ในป่าไผ่และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง ๑๐๐-๑๕๐ ม. ดอกออกและผลในช่วงเดือน ส.ค.–พ.ย. พบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสถานภาพเป็นพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ตามระบบการจัดสถานภาพของ IUCN