28 พฤศจิกายน 2565 TCP แลเมืองแร่นอง จัดการขยะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่มา : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1129508

“สราวุฒิ อยู่วิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า TCP Spirit เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างโมเดลการจัดเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ และจัดการขยะ ซึ่งเป็นโครงการยกระดับแนวปฏิบัติการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility-EPR) ที่ทำงานร่วมกับ IUCN
ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

  โดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะอย่างน้อย 730 ตัน โดยเริ่มต้นจากการป้องกันขยะจากครัวเรือน
ไม่ให้เล็ดลอดลงไปในทะเล เราจึงต้องเริ่มจากปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการคัดแยก และวิธีการจัดการตามประเภทให้กับคนในชุมชน

  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการขยะเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำให้เป็นปกติ ไม่ได้เน้นย้ำว่าวัสดุรีไซเคิลต้องนำไปขายเพื่อรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น