28 พฤศจิกายน 2564 สวนเบญจกิติ ปอดแห่งใหม่กลางกรุง

ที่มา : https://www.naewna.com/politic/618687

อีกไม่นานเมืองหลวงของเรา ก็จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง คือ “สวนเบญจกิติ” ซึ่งจัดสร้างและออกแบบภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าในใจคน” ด้วยการสร้างความผูกพันและปลูกฝังจิตสำนึก รักในคุณค่าของป่าและน้ำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิต อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมและสำนึกหวงแหนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยหลักคิดดังกล่าว นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ ให้เป็นปอดแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งสวนป่าและสวนน้ำ เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติและคนรักการออกกำลังกาย เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกคนในครอบครัว

ความพิเศษของสวนสาธารณะของชาวเมืองแห่งนี้ ไม่เพียงแต่มีไม้ใหญ่และไม้หายาก ราว 10,000 ต้น และไม้ดอกที่สลับกันสร้างสีสันตลอดปี ทุกฤดูกาลแล้ว ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำ 4 บึง  สร้างความชุ่มชื่นและหล่อเลี้ยงพื้นที่สีเขียวได้ทั้งอาณาบริเวณ นับเป็นแหล่งดูดซับมลพิษขนาดใหญ่ ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่น PM 2.5 ช่วยฟอกอากาศในเมืองให้สดชื่น ยิ่งกว่านั้น ยังมีเส้นทางเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ 5.8 กิโลเมตร เส้นทางวิ่ง 2.8 กิโลเมตร และเส้นทางจักรยาน 3.4 กิโลเมตร และยังมีแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ลานกิจกรรมและอัฒจันทร์ที่รองรับผู้ใช้งานกว่า 15,000 คน อีกด้วย