28 ธันวาคม 2565 กลุ่มไทยออยล์ เดินหน้าหนุนยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ด้วย BCG Model

ที่มา : https://www.thansettakij.com/pr-news/social-biz/551429

“กลุ่มไทยออยล์” เป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีชั้นนำมีวิสัยทัศน์  “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตาม แนวทาง BCG Model

  กลุ่มไทยออยล์ นำหลักการ CE มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ผ่านแนวคิด TOP CE WE GO ประกอบด้วย

  1. W-Water and wastewater management : การจัดการน้ำ โดยการประหยัดการใช้น้ำทั้งในพื้นที่กระบวนการผลิตของโรงกลั่น และการใช้งานในสำนักงาน การเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำ

  2. E–Energy conservation : การอนุรักษ์พลังงาน โดยลดการใช้พลังงานทั้งในกระบวนการผลิต และในสำนักงาน เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เป็นต้น

  3. G-Green label focus : การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับรองฉลากเขียว

   4. O-Opportunity for upcycling waste : การนำของเสียหรือของเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การบริหารจัดการของเสีย รวมถึงดำเนินโครงการนำขยะเข้าสู่ Upcycling