28 ธันวาคม 2564 เสือไฟโชว์ตัวหน้ากล้องดักถ่าย วันคุ้มครองสัตว์ป่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000128307

นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจกล้องบันทึกภาพถ่ายภาพสัตว์ป่าที่ได้ติดตั้งไว้ในพื้นที่ พบสัตว์ป่าชนิดสำคัญ ได้แก่ เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว เก้งหม้อ ชะมดแปลงลายแถบ ลิ่นชวา หมีขอ พังพอนกินปู เม่นหางพวง กระจงหนู นาก และหมูป่า เสือไฟ เป็นแมวป่าขนาดกลาง มีขนาดเล็กกว่าเสือลายเมฆ แต่ใหญ่กว่าแมวลายหินอ่อน เป็นสัตว์ป่าหายาก ทางไอยูซีเอ็นประเมินสถานภาพไว้ในระดับเสี่ยงสูญพันธุ์ โดยภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดคือ การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย และรองลงมาคือ การล่าเพื่อเอาหนังและกระดูก “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ให้ความสำคัญด้านการลาดตระเวนป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้งานด้านการอนุรักษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสด้านการอนุรักษ์ที่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามา ส่งผลให้การกระทำผิดลดลง และพื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีความสมบูรณ์ขึ้นด้วย” นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม และป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ควบคู่กันทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol การดำเนินการเฝ้าระวังและจับกุมการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง การดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ที่อาจเป็นโรคจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่สัตว์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมากขึ้น “ในการดำเนินการต่าง ๆ คงไม่สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และที่สำคัญคือ ประชาชนทุกคน และเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2564 ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และประชาชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเห็นคุณค่าและความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่รอด คนปลอดภัย” อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าว